Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wieża Prudnicka w Białej

loga.png

Projekt pod nazwą „Przebudowa Wieży Prudnickiej w Białej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPOP.05.03.01-16-0032/19 z dnia 13 października 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe i kultura.

Celem niniejszego projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu, poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac remontowo-budowlanych, instalacyjnych i konserwatorskich we wnętrzu Wieży Prudnickiej w gminie Biała.

Niniejszy projekt ma na względzie poprawę stanu zachowania, odtworzenie historycznego wnętrza Wieży i udostępnienie mieszkańcom oraz turystom obiektu kultury, który stanie się nowym miejscem organizacji wydarzeń promujących historię i kulturę regionu w ramach działalności Gminnego Centrum Kultury w Białej.

W ramach projektu przeprowadzono działania w zakresie ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, zapewniono dostępność obiektu i oferty kulturowo-turystycznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz utworzono 1 nowe stanowisko pracy.

Przeprowadzone działania informacyjno-edukacyjne mają na celu zaprezentowanie ciekawej historii i roli Wieży Prudnickiej oraz innych obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy Biała.

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:

 

Okres realizacji projektu: od 14 listopada 2019 do 20 października 2021
Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury w Białej
Całkowita wartość projektu: 467 491,14 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 299 962,00 PLN
Wkład własny z budżetu Wnioskodawcy: 167 529,14 PLN
 

 GALERIA ZDJĘĆ

 PRZED REMONTEM WIEŻY:

 

W TRAKCIE REMONTU WIEŻY:

 

PO REMONCIE WIEŻY:

 

 

OTWARCIE WIEŻY PRUDNICKIEJ W BIAŁEJ

Uroczystego przecięcia wstęgi 7 października 2021 roku o godz. 12:00 dokonał burmistrz Białej Edward Plicko, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej Patryk Bania oraz Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Elżbieta Molak. W tym dniu pracownicy GCK w Białej oraz animatorzy w średniowiecznych strojach oprowadzali zainteresowanych po wieży przez całe popołudnie. W środku wieży można było wysłuchać historii o tym, jak kiedyś wyglądała praca średniowiecznego kata (który nie tylko wykonywał wyroki) oraz posłuchać opowieści rycerzy o zbrojach, mieczach, średniowiecznych strojach.

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA WIEŻY PRUDNICKIEJ W BIAŁEJ:
https://gckbiala.pl/1171/zwiedzanie-wiezy-prudnickiej.html

 

REZERWACJA ZWIEDZANIA WIEŻY PRUDNICKIEJ

Zwiedzanie Wieży Prudnickiej w Białej:

Rezerwacja możliwa:

 

ZAPLANUJ WYCIECZKĘ PO GMINIE BIAŁA

http://turystyka.biala.gmina.pl/17/zaplanuj-wycieczke.html#

https://biala.gmina.pl/5985/mobilny-asystent-turystyczny-w-gminie-biala.html

KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH

https://gckbiala.pl/389/279/kalendarz-imprez.html

 

Wersja XML